params= new JRegistry(); $this->params->loadString($plugin->params, 'JSON'); $this->_cacheEnabled = $this->params->get('cache_enabled'); if ($this->_cacheEnabled === null) $this->_cacheEnabled == 1; $this->_autoflush = $this->params->get('autoFlush'); if ($this->_autoflush === null) $this->_autoflush = 1; $this->_autoflush3rdParty = $this->params->get('autoFlush-ThirdParty'); if ($this->_autoflush3rdParty === null) $this->_autoflush3rdParty = 1; $this->_autoflushClientSide = $this->params->get('autoFlush-ClientSide'); if ($this->_autoflushClientSide === null) $this->_autoflushClientSide = 0; } /** * Heartbeat cache checking function. Will also monitor $_GET for the jSGCache parameter * (pressing the purge cache button in admin) * * * @access public * @return null */ public function onAfterInitialise() { if (!$this->_cacheEnabled || $this->_isBlacklisted($this->_applicationPath)) { JResponse::setHeader('X-Cache-Enabled','False',true); return; } if ($this->_cacheEnabled) { JResponse::setHeader('X-Cache-Enabled','True',true); } //Init the application url $this->_applicationPath = str_replace(array('administrator/index.php','index.php'),'',str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'],'',$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'])); //Check for any admin action and proceed to flushMonitor and 3rd party plugins if ( isset($_POST['task']) || isset($_GET['task']) || isset($_GET['cart_virtuemart_product_id'])) { $this->_flushMonitor(); if ($this->_autoflush3rdParty) $this->_monitorThirdPartyPlugins(); } //Check if we have a logged in user and enable cache bypass cookie 'task' => string 'user.login' $user = JFactory::getUser(); if (!$user->guest || (isset($_POST['task']) && preg_match('/login/i', $_POST['task']))) { $_POST[JSession::getFormToken()] = 1; //Force the correct token, since the login box on the page is cached with the 1st visitors' token //Enable the cache bypass for logged users by setting a cache bypass cookie setcookie('jSGCacheBypass',1,time() + 6000,'/'); } if ($user->guest || (isset($_POST['task']) && $_POST['task'] == 'user.logout')) { //Remove the bypass cookie if not a logged user if (isset($_COOKIE['jSGCacheBypass'])) setcookie('jSGCacheBypass',0, time() - 3600,'/'); } // Handle purge button press when get has jSGCache=purge, but only in admin with a logged user if(isset($_GET['jSGCache']) && $_GET['jSGCache'] == 'purge' && JFactory::getApplication()->isAdmin() && !$user->guest ) $this->_purgeCache(true); } /** * Admin panel icon display * * @access public * @param string $context * @return array */ public function onGetIcons( $context ) { return array(array( 'link'=>'?jSGCache=purge', 'image'=>'header/icon-48-purge.png', 'text'=>JText::_('Purge jSGCache'), 'id'=>'jSGCache' )); } /** * Calls the cache server to purge the cache * * @access public * @param string|bool $message Message to be displayed if purge is successful. If this param is false no output would be done * @return null */ private function _purgeCache( $message = true ) { $purgeRequest = $this->_applicationPath . '(.*)'; // Check if caching server is varnish or nginx. $sgcache_ip = '/etc/sgcache_ip'; $hostname = $_SERVER['SERVER_ADDR']; $purge_method = "PURGE"; if (file_exists($sgcache_ip)) { $hostname = trim( file_get_contents( $sgcache_ip, true ) ); $purge_method = "BAN"; } $cacheServerSocket = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 2); if(!$cacheServerSocket) { JError::raise(E_ERROR,500,JText::_('Connection to cache server failed!')); JError::raise(E_ERROR,500,JText::_($errstr ($errno))); return; } $request = "$purge_method {$purgeRequest} HTTP/1.0\r\nHost: {$_SERVER['SERVER_NAME']}\r\nConnection: Close\r\n\r\n"; if (preg_match('/^www\./',$_SERVER['SERVER_NAME'])) { $domain_no_www = preg_replace('/^www\./', '', $_SERVER['SERVER_NAME']); $request2 = "$purge_method {$purgeRequest} HTTP/1.0\r\nHost: {$domain_no_www}\r\nConnection: Close\r\n\r\n"; } else $request2 = "$purge_method {$purgeRequest} HTTP/1.0\r\nHost: www.{$_SERVER['SERVER_NAME']}\r\nConnection: Close\r\n\r\n"; fwrite($cacheServerSocket, $request); $response = fgets($cacheServerSocket); fclose($cacheServerSocket); $cacheServerSocket = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 2); fwrite($cacheServerSocket, $request2); fclose($cacheServerSocket); if($message !== false) { if(preg_match('/200/',$response)) { if ($message === true) JFactory::getApplication()->enqueueMessage(JText::_('SG Cache Successfully Purged!')); else JFactory::getApplication()->enqueueMessage(JText::_( $message )); } else { JError::raise(E_NOTICE,501, JText::_('SG Cache: Purge was not successful!')); JError::raise(E_NOTICE,501, jText::_('Error: ' . $response)); } } } /** * Check if url is in caching blacklist * * @param string $applicationPath * * @return bool */ private function _isBlacklisted($applicationPath) { $blacklistArray = explode("\n",$this->params->get('blacklist')); $blacklistRegexArray = array(); $indexIsBlacklisted = false; foreach($blacklistArray as $key=>$row) { $row = trim($row); if ($row != '/' && $quoted = preg_quote($row,'/')) $blacklistRegexArray[$key] = $quoted; if ($row == '/') $indexIsBlacklisted = true; } if ($indexIsBlacklisted && $_SERVER['REQUEST_URI'] == $applicationPath) return true; if (empty($blacklistRegexArray)) return false; $blacklistRegex = '/('.implode('|',$blacklistRegexArray) . ')/i'; return preg_match($blacklistRegex, $_SERVER['REQUEST_URI']); } /** * 3rd party plugin monitor * * @access private * @return null */ private function _monitorThirdPartyPlugins() { // Kunena & K2 if ($this->params->get('autoFlush-ThirdParty') == 1 && isset($_POST['option']) && ($_POST['option']=='com_k2' || $_POST['option' ]== 'com_kunena')) { $this->_purgeCache(false); } // VirtueMart if ( (isset($_POST['option']) && $_POST['option'] == 'com_virtuemart') || ( isset($_GET['option']) && $_GET['option'] == 'com_virtuemart' ) || isset($_GET['cart_virtuemart_product_id']) ) { if($this->params->get('autoFlush-ThirdParty') == 1) $this->_purgeCache(false); } } /** * Action monitor * * @access private * @return null */ private function _flushMonitor() { $user = JFactory::getUser(); if ((!JFactory::getApplication()->isAdmin() && !$this->_autoflushClientSide) || $user->guest) return; $autoflush = $this->params->get('autoFlush'); if ($autoflush === null) $autoflush = 1; if (isset($_POST['task']) && $_POST['task'] && !in_array($_POST['task'],self::$_ignoreTasks) && $autoflush == 1) $this->_purgeCache(false); } } Ponsmachine

In een rolvormproduct kunnen ook gaten worden geponst. Deze gaten worden gemaakt in een ponsmachine. Dit kan middels een start-stop methode of indien mogelijk met behulp van een roterende ponsmethode.

Start-stop methodes worden het meest toegepast in combinatie met rolvormen. Uitvoeringen met hydraulische cilinders of met een excenter pers zijn veel toegepaste oplossingen. Het grote nadeel van de start-stop methode is de relatief lage productiesnelheid. Tenslotte moet het materiaal tijdens de ponsbeweging stoppen. Dit gebeurt niet bij het roterend ponsen. Hier kunnen de productiesnelheden aanzienlijk opgevoerd worden tot boven de 100 m/min.

In overleg met de eindgebruiker wordt gekeken wat de gunstigste technische- en economische oplossing is.

 

Start-stop ponzen

 punching_st_st_800 

 

Vliegende ponsunit

 punching_flying_800 

 

Roterende ponsunit

 punching_rotating_800